TRAIECT I – Korea Traditionelle Asiatische Instrumente und Elektronik

Screen Shot 2017-11-19 at 10.49.24http://www.hgnm.de/traiect/

Donnerstag, 16. November 2017  |  19:00 Uhr
Konzert

Uraufführungenvon Hyo-jee Kang, Jung-eun Park, Hye-yeon Choi, Danbi Jeung, Jieun Noh

Sprengel Museum Hannover
Eintritt 10 € /erm. 5 €

Jieun Noh: Go-Hyang (Heimat) UA 15′
für Jing, Metall und Live-Elektronik